Bize mail atın : vize@kolayvize.org
  • DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN
  • 533 303 7973

Fatura veya Menşe Şahadetnamesi Tasdiki

Fatura veya Menşe Şahadetnamesi Tasdiki Bilgileri;

Fatura veya Menşe Şahadetnamesi Tasdiki; Konsolosluk tasdiki yapılacak belge kesinlikle T.C. resmi kurum veya T.C. faaliyet gösteren firmalara ait olmalıdır. Aynı zamanda T.C. uyruklu şahıs belgeleri de konsolosluk tasdiki için uygundur. Yurt dışından temin edilen ve bir başka ülke için kullanılacak belgeler için konsolosluk tasdiki yapılamaz. Yurt dışından temin edilen belge, öncelikle belgenin düzenlendiği ülke konsolosluğu tarafından onaylanmalıdır.

Mısır’a ihraç edilen bazı ürünler için Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Üretici Kayıt Zorunluluğu getirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2015 tarihinde 2015/992 sayılı karar çıkarılmıştır. Daha sonra, aynı Bakanlık tarafından çıkarılan 16.01.2016 tarihli ve 2016/43 sayılı kararla 2015/992 sayılı Karar değiştirilmiştir. Dolayısıyla, firmalarımızın ekteki 2016/43 sayılı Kararı dikkate almaları gerekmektedir.

Karara ekli GTİP listesindeki ürünleri Mısır’a ihraç eden diğer ülke üreticilerinin veya ticari marka sahibi firmaların, Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi’ne (General Organization for Export and Import Control) kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Sisteme kayıtlı fabrikalarda üretilmemiş veya sisteme kayıtlı ticari marka sahibi firmalardan ithal edilmemiş ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin verilmeyeceği belirtilmektedir (2016/43 sayılı Karar md. 1 - ikinci paragraf).

Bu maddeden anlaşıldığı üzere, Kayıt Sistemi, sadece üretici fabrikaları veya başka fabrikalara üretim yaptıran ticari marka sahibi firmaları kapsamaktadır. Dolayısıyla, alım-satım ile iştigal eden ve ticari markaları bulunmayan dış ticaret firmaları kayıt yaptıramayacaktır. Bu firmaların Karar uygulamaya girdikten sonra Mısır’a ihracat yapabilmeleri için ürünleri aldıkları üreticilerin sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

Üçüncü ülkelerden mal alıp transit ticaret yapan dış ticaret firmalarımız için de aynı kural geçerlidir. Bu firmalarımızın, Mısır’a ihracat yapmaya devam edebilmeleri için mal aldıkları üçüncü ülke üreticilerinin sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hakkında Gerekli Belgeler;

Sanayi Sicil Belgesi; 2016/43 sayılı Kararın, üreticilerin sunmak zorunda olduğu belgeleri düzenleyen ikinci maddesinde, “certificate of the legal entity of the factory and factory license” ifadesi mevcuttur. Bu belgelerden birincisinin Türkiye’deki Sanayi Sicil Belgesine denk olduğu, ikincisinin ise İşletme Ruhsatı / İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı / Fabrika Ruhsatı olabileceği belirtilmişir.

Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Authority for Export and Import Control - GOEIC) yetkilileriyle temaslarda, “Certificate of the legal entity of the factory” adıyla istenen belgenin içeriğinin ne olması gerektiği konusu sorulmuş olup, fabrikaların sicil kaydının istendiği anlaşılmıştır. Bilindiği üzere, ülkemizde Sanayi Sicil Belgesi, eski adıyla İl Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri, yeni adıyla İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerince verilmektedir. Söz konusu belge, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa istinaden hazırlanan ve 25 Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Sanayi Sicil Tebliği” kapsamında düzenlenmektedir. Anılan tebliğin birinci maddesinde yer alan “bu Tebliğin amacı, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin sanayi siciline kaydına ilişkin usul ve esasları belirlemektir” hükmünden hareketle Sanayi Sicil Belgesinin Mısır makamlarınca aranan Sanayi Sicil Kaydı şartını net olarak karşıladığı değerlendirilmektedir.

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı; “Factory license” adıyla istenen belgenin ülkemizdeki karşılığının ise 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan yönetmelik kapsamında İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler veya Organize Sanayi Bölgelerince düzenlenen “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü yetkililerine konu hakkında bilgi danışılmış olup ülkemizde söz konusu ruhsat dışında herhangi bir fabrika lisansı uygulaması olmadığı öğrenilmiştir.

Faaliyet Belgesi; Yukarıda bahsedilen iki belgeye ek olarak, üretici firmalarımızın Sanayi Odalarından alacakları, ticari marka sahibi olup başka fabrikalara üretim yaptıran firmalarımızın ise Ticaret Odalarından alacakları Faaliyet Belgesini de sunmalarının, firmanın hâlihazırda faaliyette olduğunu kanıtlayan bir belge olması nedeniyle faydalı olacağı düşünülmektedir.

Yetkilendirme Formu, Marka Tescil Belgesi; Kayıt sistemi kapsamında, firmalarımızca sunulması gereken diğer belgeler olan Yetkilendirme Formu, Marka Tescil Belgesi, üretilen markalar ve ürünlere ilişkin beyan, üretim başka bir firmanın markası için yapılıyorsa o firma adına üretim yapma iznini gösteren izin/yetki belgesi, ürün kalitesini belgelendiren ISO kalite kontrol sertifikası, ticari marka sahibi olup başka fabrikalara üretim yaptıran firmaların yasal mevcudiyetini kanıtlayan Ticari Sicil Belgesi hususlarında herhangi bir belirsizlik olmadığı düşünülmektedir.

Başvuru Süreci

Sözkonusu kayıt işlemleri için uygulamacı kurum olan GOEIC web sitesinden (http://www.goeic.gov.eg/en/) online başvuru (anılan sitede sağ taraftaki for registration press here bölümünden) yapılabilmektedir. Açılan sayfada yer alan online formun doldurulması ve ülkemizdeki Mısır misyonları tarafından onaylanmış Türkçe orijinallerinin ve onaylanmış Arapça tercümelerinin yüklenmesi suretiyle, onaya sunulacak belgelerin mevzuata uygunluğunun önceden tespit edilmesi mümkündür. Her ne kadar adı geçen kurum tarafından sözkonusu ön başvurunun ortalama üç gün içerisinde yanıtlanacağı ifade edilse de, Mısır’daki uygulamalardan yola çıkılarak, sözkonusu yanıt süresinin daha uzun olabileceğinin bilinmesinde fayda vardır. Online başvuru yapılması zorunlu değildir. Online başvuru, sadece “ön onay” alınması ve sunulacak evrakların uygunluğunun başvuru öncesinde öğrenilmesi amacıyla kullanılabilecek olup, asıl başvuru için ise normal sürecin (elden başvuru) her halükarda tamamlanması gerekmektedir. Anılan web sitesine yüklenecek evrakların tüm onay sürecini tamamlamış olması (Mısır’ın ülkemizdeki misyonlarından alınacak onay dahil) gerekmektedir.

Başvuru İzlenmesi Gereken Yol

KAYIT BAŞVURUSUNDA İZLENECEK YOL
1. Belgelerin ilgili kurumlardan alınmasını müteakip öncelikle yeminli tercüme yaptırılacak, daha sonra sırasıyla noter onayı, Ticaret Odası onayı ve Valilik onayları yaptırılacaktır.
2. Türkçe ve Arapça tüm belgelerin üzerinde Noter, Oda ve Valilik onayları olmak zorundadır.
3. Hem Türkçe orijinal belgeler hem de Arapça tercümeler Mısır misyonlarına (Ankara’daki büyükelçilik veya İstanbul’daki Başkonsolosluk) onaylatılacaktır.
4. Mısır misyonlarınca onaylanan belgeler (Türkçe orijinalleri ve Arapça tercümeleri), GOEIC’e elden teslim edilecektir. Başvuru yapmak için Türkiye’deki firmanın bir temsilcisi Mısır’a gelebileceği gibi, Mısır’da herhangi bir kişi/avukat/ithalatçı/bayi/distribütör vs. başvuru için yetkilendirilebilir.
5. GOEIC’e teslim ile kayıt başvurusu tamamlanmış olacaktır. Kayıt işleminin tamamlanması, evraklar incelendikten sonra Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile mümkün olabilmektedir.


Mısır vize bilgisi, Mısır Vizesi, Mısır ülke hakkında, Mısır ticari vizesi, Mısır bayrağı, Mısır ekonomisi, Mısır başkenti, Mısır - Türkiye ilişkileri, Mısır uçak bileti, Mısır otel konaklaması, Mısır ulaşım, Mısır nasıl gidilir, Mısır idari yapı, Mısır komşuları, Mısır gece hayatı, Mısır - Mısır , Mısır nüfus yapısı, Mısır yönetim şekli, Mısır 'da etnik gruplar, Mısır Ankara Büyükelçiliği, Mısır İstanbul Başkonsolosluğu adres bilgileri, Mısır vize bilgisi hakkında bütün bilgilere bu siteden ulaşabilirsiniz. Mısır Turizm ve gezilecek yerler. Bu sitemizde bulunmayan bilgiler için vize@kolayvize.org adresine mail atarak bilgi isteyebilirsiniz.

Hemen ARA